Slimme diabetesopsporing in het EMD

Slimme diabetesopsporing in het EMD

Starttraject Diabetes: wat is er nieuw en welke drempels bestaan er?

Diabetes mellitus type 2 is een groeiend probleem in België, met momenteel 1 op de 10 volwassenen die de diagnose krijgt. Bovendien is een derde van deze groep zich niet bewust van hun aandoening, wat vaak leidt tot late diagnoses en complicaties. Het is dan ook essentieel om diabeten in een vroegtijdig stadium te identificeren en nauw te begeleiden door middel van gerichte educatie en preventieve zorg.

Om patiënten in een vroegtijdig stadium van diabetes mellitus type 2 beter te omkaderen, werd in 2016 ter vervanging van de diabetespas het 'voortraject diabetes' in het leven geroepen. Dit traject bood patiënten toegang tot terugbetaalde diëtistische begeleiding, voetzorg en educatie. Echter, de terugbetaling van educatie was beperkt tot bepaalde leeftijdsgroepen en risicofactoren.

Helaas kende het traject een beperkt succes met slechts 10% van de beoogde doelgroep die bereikt werd. Dit kan worden toegeschreven aan een tekort aan promotie bij zorgverleners, een ingewikkeld administratief proces dat jaarlijkse vernieuwing vereiste en de uitdagingen bij het identificeren van geschikte kandidaten in het elektronisch medisch dossier.

Dit najaar wordt het voortraject hervormd tot het '(op)starttraject diabetes', met als doel de toegankelijkheid tot goede begeleiding te verhogen. In deze blog bespreken we de vernieuwingen van dit traject en de uitdagingen bij het identificeren van de doelgroep.

Het starttraject

Het starttraject is bedoeld voor alle diabetici met een GMD die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of diabetesconventie - kortom, alle diabetici zonder insuline-injecties die gecontroleerd zijn onder orale medicatie. Ook vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes zouden in het starttraject opgenomen kunnen worden.

Nieuwe nomenclatuurnummers (400374 en 400396 voor medische huizen) zijn vastgesteld voor het starttraject, die volgens het RIZIV vanaf 1 december 2023 van kracht zullen zijn. Het jaarlijkse honorarium blijft €23,5. Een belangrijke vernieuwing is dat het starttraject slechts eenmalig hoeft te worden aangerekend en vervolgens automatisch zal worden verlengd. Dit jaar hebben huisartsen nog de mogelijkheid om het nieuwe nomenclatuurnummer in rekening te brengen bij patiënten onder het oude nomenclatuurnummer van het voortraject.

Iedereen in het starttraject krijgt tot vier keer per jaar gratis toegang tot educatie, ongeacht leeftijd of bijkomende risicofactoren. Minstens één van deze sessies moet plaatsvinden bij een diabeteseducator. Vervolgens kunnen aanvullende educatieve sessies worden verzorgd door andere zorgverleners zoals apothekers, kinesisten en verpleegkundigen, op voorwaarde dat zij jaarlijks een opleiding van twee uur volgen. Daarnaast worden elk jaar twee podologische verzorgingsconsulten en diëtieksessies terugbetaald. Patiënten kunnen ook eenmaal per jaar gratis naar de tandarts voor preventieve mondzorg, zonder voorschrift en automatisch vergoed door de mutualiteit.

Net als bij het voortraject moeten basisgegevens van het zorgprotocol in het medisch dossier worden opgenomen. De inhoud van dit protocol blijft ongewijzigd en omvat onder andere een gecodeerde diagnose, follow-up gegevens zoals levensstijl, parameters zoals een halfjaarlijkse bloeddrukmeting en analyses waaronder een halfjaarlijkse Hba1c-bepaling en het vastleggen van zorgdoelstellingen. Het RIZIV plant om in de toekomst een evaluatiemechanisme hiervoor op te zetten.

Drempels en diabetesopsporing in het EMD

Huisartsen stuiten op verschillende hindernissen bij het identificeren van diabetici die in aanmerking komen voor het starttraject. Onvolledig gecodeerde dossiers bemoeilijken nauwkeurige zoekopdrachten naar de doelgroep, en het gebruik van de statistiekmodule in het medisch dossier is vaak complex en tijdrovend.

Met Co-Medic ondersteunen we huisartsen bij het coördineren en opvolgen van patiëntenzorg. Door een lerend taalmodel te gebruiken om ruwe dossierdata te coderen en structureren, kan een duidelijk overzicht van de praktijkdata worden verkregen en kunnen zoekopdrachten eenvoudiger en nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Met behulp van het Co-Medic platform kan de huisarts efficiënt een overzicht krijgen van patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor een starttraject diabetes.

  • Het identificeren van personen met een verhoogd risico op de aandoening blijft een uitdaging, vooral omdat diabetes in de beginfase vaak weinig symptomen vertoont. Huisartsen kunnen voor de opsporing van risicopatiënten gebruikmaken van het gezondheidskompas en gezondheidsgids, die gebaseerd zijn op de findrisc. Met het slimme taalmodel van Co-Medic kunnen we het volledige patiëntendossier analyseren op niet-gecodeerde elementen van de findrisc en een risicoscore berekenen. Op deze manier kunnen we verborgen diabetici en risicopatiënten identificeren voor wie een nuchtere glycemiebepaling raadzaam is.

  • Het identificeren van diabetici die in aanmerking komen voor het starttraject wordt eenvoudiger door te zoeken op alle diabetici zonder insuline-injecties die gecontroleerd zijn onder orale medicatie - een taak die momenteel moeilijk is met de huidige statistiekmodules. Bovendien kunnen we diabetici die nog niet gecodeerd zijn identificeren door ongecodeerde tekst uit consultatienota's en artsenbrieven na te gaan, wat leidt tot meer volledige query-resultaten.

  • Het opvolgen van het zorgprotocol helpt om te bepalen welke gegevens nog geregistreerd moeten worden. Dit kan eenvoudig worden gedelegeerd aan personeel binnen de praktijk, waardoor de huisarts meer tijd heeft voor patiëntenzorg.

Zo kan de huisarts op een snelle, efficiënte wijze een volledig overzicht krijgen van zijn/haar diabetespopulatie. Met Co-Medic streven we ernaar om de huisartsenpraktijk te ondersteunen met efficiënte en werkbare data. Neem contact op indien u wenst te verkennen hoe Co-Medic uw praktijkwerking kan ondersteunen.